Złotego Yoricka zdobywają spektakle noszące w sobie tak zwany gen festiwalowy. Realizacje przełomowe – w bardzo szerokim sensie tego słowa. Te, które w jakiś sposób rozmawiają z dziełami teatralnymi z przeszłości. (…) Laureat Złotego Yoricka ma być spektaklem eksportowym i przełomowym zarazem, głębokim interpretacyjnie, innowacyjnym formalnie i gorącym politycznie w jednej chwili

Łukasz Drewniak – Selekcjoner konkursu

Konkurs

Złoty Yorick


Konkurs na najlepszą polską inscenizację dzieł dramatycznych Williama Szekspira oraz utworów inspirowanych dziełami Williama Szekspira (w skrócie: Konkurs o Złotego Yoricka), odbywa się nieprzerwanie od 1994 roku i stanowi swoiste podsumowanie polskich szekspirowskich realizacji danego sezonu artystycznego.

Selekcjonerem konkursu jest Łukasz Drewniak. Spektakle wyłonione do finału prezentowane są podczas Festiwalu Szekspirowskiego w Gdańsku, a zwycięski teatr otrzymuje statuetkę Złotego Yoricka i – od tego roku – nagrodę pieniężną w wysokości 40 000 zł.

Konkurs

Złoty Yorick 2021/2022


W konkursie o Złotego Yoricka wystartowało 10 spektakli, w tym dwie realizacje scen Narodowych. To więcej niż w obu sezonach pandemicznych, ale jednak ciągle sporo poniżej średniej liczby krajowych realizacji szekspirowskich sprzed edycji konkursu z sezonu 2018/2019. Szekspir widziany oczami polskich twórców wyszedł z pandemii odmieniony, już w tej chwili możemy powiedzieć, że lockdown teatralny, obostrzenia sanitarne, strach przed ludzkimi skupiskami w przestrzeniach publicznych, mniejsza mobilność i otwartość potencjalnych widzów wpłynęły również na dobór sztuk Stratfordczyka do bieżącego repertuaru. Szekspir znów zdał egzamin z teatru współczesnego, po raz kolejny pomógł wyrazić niepokój naszych czasów. Novum polega na wychyleniu wahadła inscenizacyjnego na stronę profanum: pierwszy raz w ostatnich dwóch dekadach liczba inscenizowanych komedii jest równa liczbie wystawień tragedii, a przecież to tragedia, zwłaszcza przeczytana kluczem politycznym była naszą specjalnością, polską przyprawą Szekspira. Najazd Rosji na Ukrainę nie zdążył jeszcze zarejestrować się w scenicznych adaptacjach Szekspira, dlatego najbardziej rozpoznawalnym kluczem interpretacyjnym była właśnie pandemia. Rozumiana albo jako czynnik destrukcyjny, odgradzający bohaterów od siebie, naznaczający ich śmiercią i brakiem przyszłości albo przeciwnie, jako powód do kompulsywnego odreagowania, ucieczki w absurd, beztroski komizm i wszechogarniające szaleństwo form. Komedia Szekspira zostały wykorzystane przez polski teatr w roli lekarstwa na smutki izolacji, lęki społeczne i opresję polityczną. / mówi Łukasz Drewniak, selekcjoner konkursu
Wyniki konkursu

Finaliści Złotego Yoricka 2021/2022

W finale ”Konkursu na najlepszą inscenizację dzieł dramatycznych Williama Szekspira oraz dzieł inspirowanych dramatami Williama Szekspira” znalazły się następujące spektakle:

Nagrodą główną w konkursie jest statuetka Złotego Yoricka oraz 40 tysięcy złotych dla teatru.

Zwycięzcę konkursu wyłoni podczas Festiwalu międzynarodowe Jury w składzie: Jacek Kopciński, krytyk teatralny, historyk literatury, Aneta Szyłak, kuratorka i krytyczka sztuki, John Stanisci, amerykański aktor, dramaturg i ilustrator, Tamara Trunova, ukraińska reżyserka teatralna, dyrektorka Kijowskiego Akademickiego Teatru Dramatu i Komedii na Lewym Brzegu Dniepru oraz Gianina Carbunariu, rumuńska dramatopisarka i reżyserka teatralna.


 • Zobacz treść regulaminu konkursu o Złotego Yoricka w sezonie 2021/2022
Zobacz treść regulaminu konkursu o Złotego Yoricka w sezonie 2021/2022

Regulamin
Konkursu na najlepszą polską inscenizację dzieł dramatycznych Williama Szekspira oraz dzieł inspirowanych dramatami Williama Szekspira

§1.
Za organizację Konkursu odpowiada Biuro Organizacyjne, którym kieruje Gdański Teatr Szekspirowski i Fundacja Theatrum Gedanense.

§2.
W konkursie może wziąć udział zawodowy, publiczny teatr repertuarowy o charakterze instytucji samorządowej lub narodowej działający na terenie Rzeczpospolitej Polskiej. Językiem preferowanym przedstawienia konkursowego jest język polski aczkolwiek organizator dopuszcza możliwość prezentacji całości lub części widowiska w innych językach, gwarach lub w slangu.

§3.
Do konkursu mogą zostać dopuszczone również koprodukcje podmiotów polskich i zagranicznych oraz w wyjątkowych przypadkach zrealizowane za granicą premiery kolektywów twórczych z dominującym elementem polskim (np. użycie języka polskiego, praca polskiego reżysera). Decyzja o dopuszczeniu takiej realizacji ma charakter precedensowy, podejmuje ją Organizator po wnikliwej analizie sytuacji oraz charakteru spektaklu i nie można się od niej w żaden sposób odwołać.

§4.
Konkurs ma dwa etapy. W pierwszym etapie wskazany przez organizatora selekcjoner Konkursu o Złotego Yoricka dokonuje wyboru 3 do 5 najlepszych spektakli spośród premier sezonu 2021/2022 zgłoszonych do konkursu. Wybrane przez selekcjonera spektakle otrzymują zaproszenie na Festiwal Szekspirowski w Gdańsku. W drugim etapie finałowy zestaw spektakli zostaje zaprezentowany gdańskiej publiczności i międzynarodowemu jury podczas 26. Festiwalu Szekspirowskiego. Jury po dyskusji wyłoni większością głosów zdobywcę Złotego Yoricka, który otrzyma nagrodę 40 000 PLN brutto. Werdykt zostanie ogłoszony podczas ceremonii zamknięcia Festiwalu.

§5.
Warunkiem uczestnictwa w procedurze selekcji do finałowej Festiwalu jest przygotowanie w sezonie artystycznym 2021/2022 premiery utworu dramatycznego Williama Szekspira. Organizatorzy dopuszczają daleko idące adaptacje oryginalnego tekstu, jego współczesne przepisania, kompilacje wielu utworów a nawet trawestacje na niedramatyczne konwencje sceniczne. Warunkiem brzegowym zakwalifikowania spektaklu do Konkursu jest wyraźna, oczywista i natychmiastowa czytelność dla odbiorcy szekspirowskich inspiracji – gra z fabułą, tytułem, imionami bohaterów i tematem zaczerpniętym z oryginału. Akceptowalne jest również łączenie tekstu Szekspira z utworami innych autorów epoki elżbietańskiej w nieprzekraczalnej proporcji 50:50 procent tekstu Szekspira w stosunku do innego autora. Samodzielne utwory innych autorów z epoki elżbietańskiej nie mogą brać udziału w konkursie o Złotego Yoricka, ale mogą zostać zaprezentowane na Festiwalu Szekspirowskim w funkcji kontekstowej po obejrzeniu ich przez selekcjonera Konkursu.

§6.
Wszystkie spektakle zgłoszone do Konkursu muszą mieć swoją premierę do dnia 5 czerwca 2022 r. Premiery z sezonu 2021/22 zrealizowane po tej dacie przechodzą automatycznie do następnej edycji konkursu.

§7.
Każdy teatr uczestniczący w eliminacjach do Festiwalu poinformuje Biuro Organizacyjne o szczegółowych terminach wystawiania przedstawienia konkursowego.

§8.
Teatr, który wyrazi chęć uczestnictwa w konkursie zobowiązuje się do przynajmniej trzykrotnego zagrania zgłoszonego tytułu w terminie od 18 marca – 5 czerwca 2022 roku.
§9.
Zgłoszenie spektaklu do konkursu o Złotego Yoricka zobowiązuje teatr do zarezerwowania terminów jego prezentacji podczas Festiwalu Szekspirowskiego.

§10.
Wszystkie spektakle zgłoszone do eliminacji do Festiwalu zostaną obejrzane przez Selekcjonera przedstawień w uzgodnionych przez biuro terminach. Po obejrzeniu przez selekcjonera Konkursu wszystkich konkursowych przedstawień, organizator ogłosi nie później niż 10 czerwca 2022 roku listę 3-5 spektakli finałowych czyli wytypowanych przez selekcjonera do drugiego etapu Konkursu o Złotego Yoricka dla najlepszego przedstawienia szekspirowskiego sezonu artystycznego 2021/2022.

§11.
Z wytypowanym do udziału w Festiwalu teatrem zawarte zostaną odrębne umowy określające szczegóły organizacyjno-finansowe.

§12.
Zarząd Fundacji Theatrum Gedanense i dyrekcja Gdańskiego Teatru Szekspirowskiego przyzna za pośrednictwem 5-osobowego Międzynarodowego Jury nagrodę Złotego Yoricka oraz nagrodę pieniężną w wysokości 40 000 pln brutto najlepszemu spektaklowi szekspirowskiemu sezonu artystycznego 2021/2022 wyłonionemu z 5 prezentacji spektakli finałowych prezentowanych podczas festiwalu

§13.
Międzynarodowe jury podejmie decyzje po obejrzeniu 5 finałowych spektakli Konkursu o Złotego Yoricka. Wszystkie decyzje podejmowane są większością głosów. Nie ma możliwości przyznania nagrody ex aequo. W wyjątkowych przypadkach jury może odmówić przyznania Złotego Yoricka i zastąpić go Honorowym Wyróżnieniem w Konkursie o Złotego Yoricka. Wymagane jest wówczas obszerne uzasadnienie tej decyzji, które zostanie odczytane podczas ogłaszania werdyktu. Jury nie może przyznać równocześnie nagrody Złotego Yoricka i Honorowego Wyróżnienia. Honorowe Wyróżnienie może być tylko jedno i zostanie przyznane tylko w wypadku, kiedy nie uda się wybrać Złotego Yoricka.

§14.
Do zadań Biura Organizacyjnego należy:
– przyjmowanie zgłoszeń i podejmowanie decyzji o przyjęciu do Konkursu
– nadzór nad przebiegiem organizacyjnym Konkursu
– organizacja występów nagrodzonego spektaklu na 26. Festiwalu Szekspirowskim.

§15.
Zgłoszenie do konkursu zobowiązuje teatr do podporządkowania się postanowieniom niniejszego regulaminu.
§16.
Pisemne zgłoszenie do udziału w konkursie powinno zawierać:
– nazwę zgłaszającego się teatru
– tytuł utworu Williama Szekspira i nazwisko tłumacza
lub
– listę kompilowanych w scenariuszu dzieł Williama Szekspira i innych autorów oraz autora dramaturgii lub adaptacji
lub
– tytuł utworu i nazwiska autora sztuki WYRAŹNIE inspirowanej twórczością Stratfordczyka, będącej przepisaniem lub uwspółcześnieniem realiów i tematyki wskazanego w zgłoszeniu oryginału
– nazwiska realizatorów i datę premiery

Zgłoszenie należy przesłać do dnia 20 kwietnia 2022 roku do Gdańskiego Teatru Szekspirowskiego ul. Bogusławskiego 1 80-802 Gdańsk.

§17.
1. Organizatorzy zastrzegają sobie możliwość wprowadzenia zmian w Regulaminie, jak również odwołania Konkursu.
2. Organizatorzy zastrzega sobie możliwość cofnięcia decyzji o zakwalifikowaniu do Konkursu w przypadku niespełnienia wymogu, o którym mowa w §9 zdanie pierwsze, lub w przypadku gdy teatr odmówi zawarcia umowy wskazanej w §11.
3. Teatry wytypowane do udziału w Festiwalu ponoszą pełną, wyłączną odpowiedzialność za treść i zawartość prezentowanych spektakli, w tym w szczególności za prawidłowe i zgodne z prawem wykorzystanie utworów objętych majątkowymi prawami autorskimi.

§18
1. Administratorem danych osobowych jest Gdański Teatr Szekspirowski. Kontakt z Administratorem jest możliwy w następujący sposób:
– listownie na wskazany powyżej adres siedziby Administratora,
– telefonicznie pod numerem: +48 58 351 01 51
– przez e-mail: sekretariat@teatrszekspirowski.pl.
2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych. Jest to osoba, z którą można się kontaktować w sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych. Z Inspektorem można się skontaktować pod adresem e-mail: iod@teatrszekspirowski.pl.
3. Dane osobowe będą przetwarzane w celach związanych z realizacją Konkursu w oparciu o art. 6 ust. 1 lit. a) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), tj. na podstawie udzielonej zgody. Przetwarzane dane osobowe należą do kategorii danych zwykłych, mianowicie imię, nazwisko, numer telefonu, adres, e-mail oraz wizerunek w przypadku osób biorących udział ze strony teatru w wystawieniu lub prezentacji spektaklu zgłoszonego do Konkursu.
4. Dane osobowe mogą być udostępniane odpowiednim odbiorcom, w szczególności Fundacji Theatrum Gedanense oraz podmiotom zewnętrznym zajmującym się obsługą informatyczną lub prawną Administratora albo instytucjom uprawnionym do kontroli działalności administratora lub instytucjom uprawnionym do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.
5. Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do należytego przeprowadzenia Konkursu, rozliczenia go, spełnienia obowiązków ciążących na Administratorze z mocy prawa lub do momentu wycofania zgody, zaś w zakresie wykorzystywania danych w celach promocyjnych, dokumentacyjnych i marketingowych do momentu wycofania zgody.
6. Prawa przysługujące w związku przetwarzaniem danych osobowych to: prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania a także prawo sprzeciwu, zażądania zaprzestania przetwarzania i prawo przenoszenia danych – w przypadkach i na zasadach określonych w przepisach RODO, a także prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie przy ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
7. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale jest warunkiem niezbędnym do uczestniczenia w Konkursie. W przypadku nie podania danych osobowych nie będzie możliwe uczestnictwo w Konkursie.
8. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego.

9. Dane osobowe nie będą podlegać zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji lub profilowaniu.

Lista Laureatów

 • Pierwszym laureatem nagrody był Teatr Polski w Warszawie, który otrzymał ją za spektakl „Stracone Zachody Miłości” w reżyserii Maciej Prusa.
 • W 1995 nagroda przyznana została Teatrowi Polskiemu we Wrocławiu za „Romeo i Julię” w reżyserii Tadeusza Bradeckiego z Jolantą Fraszyńską i Robertem Gonerą w rolach głównych.
 • W 1996 roku główna nagroda nie została przyznana, natomiast wyróżnienie otrzymał spektakl Centrum Sztuki Teatr Dramatyczny z Legnicy „Jak wam się podoba” w reż. Roberta Czechowskiego, ze scenografią Małgorzaty Bulandy
 • 1997 roku konkurs przyjął nazwę „Ogólnopolski Konkurs na Inscenizację Dzieł Dramatycznych Wiliama Szekspira”. Konkurs był współorganizowany z Ministerstwem Kultury. Jury w składzie: Teresa Budzisz Krzyżanowska, Olgierd Błażewicz. Tadeusz Bradecki, Jerzy Sokołowski, Władyslaw Zawistowski przyznał główną nagrodę Teatrowi Dramatycznemu m. St. Warszawy za realizację „Jak Wam się Podoba” w reżyserii Piotra Cieślaka oraz dwie nagrody dla teatrów: Teatru Polskiego z Warszawy za inscenizację „Juliusza Cezara” oraz w reżyserii Macieja Prusa i Starego Teatru z Krakowa za „Burzę” w reżyserii Rudolfa Zioło. Jury przyznało również 5 nagród indywidualnych oraz wyróżnienia.
 • 1998 W tym roku jury postanowiło przyznać pierwszą nagrodę – Złotego Yoricka – zespołowi Starego Teatru z Krakowa za Miarkę za miarkę w reżyserii Tadeusza Bradeckiego, drugą nagrodę zespołowi Teatru Ludowego z Nowej Huty za Wesołe Kumoszki z Windsoru w reżyserii Jerzego Stuhra, a trzecią – Tragedii szkockiej według Makbeta Teatru im. Witkacego w Zakopanem, w reżyserii Bartłomieja Wyszomirskiego
 • 1999 wyróżnienie otrzymał „Koriolan” w reżyserii Krzysztofa Kopki, Centrum Sztuki Teatr Dramatyczny z Legnicy.
 • 2000 Złotego Yoricka zdobył Teatr Powszechny z Warszawy za „Wesołe Kumoszki z Windsoru” w reżyserii Piotra Cieplaka.
 • 2001 Złotego Yoricka zdobył „Król Lear” w reżyserii Mikołaja Grabowskiego Teatru Nowego z Łodzi. Specjalną nagrodę za wybitną kreację aktorską ufundowaną przez Bank PKO S.A. przyznano Zbigniewowi Zapasiewiczowi za rolę tytułową w spektaklu „Król Lear” w reżyserii Piotra Cieplaka Teatru Powszechnego z Warszawy.
 • W 2002 roku jury Konkursu zdecydowało nie przyznawać głównej nagrody – Złotego Yoricka. Postanowiono jednakże ustanowić wyróżnienie dla „Snu Nocy Letniej” w reżyserii Jerzego Grzegorzewskiego, przedstawienia przygotowanego przez Teatr Narodowy w Warszawie.
 • 2003. Złotego Yoricka otrzymał spektakl „Burza” w reżyserii Krzysztofa Warlikowskiego, Teatru ROZMAITOŚCI w Warszawie. Jury zdecydowało się także wyróżnić spektakl ”Wieczór Trzech Króli” w reżyserii Katarzyny Deszcz – Teatru Ludowego z Nowej Huty. Postanowiono również przyznać specjalną nagrodę pozaregulaminową dla spektaklu „Morze i Zwierciadło. Komentarz do Burzy Szekspira” w reżyserii Jerzego Grzegorzewskiego – Teatru Narodowego z Warszawy.
 • 2004. Złotego Yoricka otrzymał spektakl „Ryszard III” w reżyserii Janusza Wiśniewskiego, Teatru Nowego w Poznaniu. Wyróżniono również przedstawienie „Jak Wam Się Podoba” Teatru im. Bogusławskiego z Kalisza, w reżyserii Roberta Czechowskiego.
 • 2005. Złotego Yoricka otrzymał spektakl „Komedia omyłek” w reżyserii Macieja Prusa, Teatru Nowego w Łodzi. Jan Klata wraz ze swym przedstawieniem „H.” został uhonorowany nagrodą indywidualną na najlepszą inscenizację dzieł dramatycznych Szekspira.
 • 2006. Jury postanowiło nie przyznawać nagrody głównej Złotego Yoricka. Przyznano natomiast dwa wyróżnienia: pierwsze wyróżnienie dla Teatru Jeleniogórskiego za spektakl „Romeo i Julia” w reżyserii Krzysztofa Rekowskiego oraz drugie wyróżnienie dla Teatru Ludowego w Krakowie za spektakl „Ryszard III” w reżyserii Jerzego Stuhra.
 • 2007. Nagrodą Złotego Yoricka została uhonorowana adaptacja „Miarki za miarkę” w reżyserii Anny Augustynowicz w wykonaniu zespołu Teatru Powszechnego z Warszawy.
 • 2008. Złotego Yoricka otrzymał spektakl „Burza” w reżyserii Janusza Wiśniewskiego, Teatru Nowego w Poznaniu. Wyróżnienie otrzymał „Hamlet” Teatru Polskiego we Wrocławiu, w reżyserii Moniki Pęcikiewicz.
 • 2009. Jury nie przyznało nagrody głównej. Honorowe wyróżnienie otrzymał spektakl w reżyserii Agaty Duda-Gracz „Otello. Wariacje na temat”, Teatru im. Stefana Jaracza w Łodzi. I Wyróżnienie otrzymał spektakl „Poskromienie złośnicy” Teatru Wybrzeże z Gdańska, w reżyserii Szymona Kaczmarka
 • 2010. Jury nie przyznało głównej nagrody. Wyróżnienie otrzymał spektakl „Co chcecie albo Wieczór Trzech Króli” w reżyserii Michała Borczucha, Teatru im. J. Kochanowskiego w Opolu.
 • 2011. Jury nie przyznało głównej nagrody. Przyznano wyróżnienie dla Teatru im. Stefana Żeromskiego w Kielcach za spektakl „Hamlet” w reżyserii Radosława Rychcika.
 • 2012. Złotego Yoricka otrzymał „Ryszard III”, w reżyserii Grzegorza Wiśniewskiego, wystawiony przez Teatr im. Jaracza w Łodzi.
 • 2013. Złotego Yoricka otrzymał spektakl „Każdy musi kiedyś umrzeć Porcelanko, czyli rzecz o Wojnie Trojańskiej. Spektakl Agaty Dudy-Gracz inspirowany „Troilusem i Kresydą” Williama Szekspira” Teatru im. Juliusza Słowackiego w Krakowie.
 • 2014. Złotego Yoricka przyznano spektaklowi „Poskromienie złośnicy” w reżyserii Katarzyny Deszcz z Teatru im. Żeromskiego w Kielcach.
 • 2015. Laureatem Złotego Yoricka został „Król Lear” w reżyserii Jana Klaty z Narodowego Starego Teatru w Krakowie.
 • 2016. Złoty Yorick trafił do Teatru Powszechnego w Warszawie za „Juliusza Cezara” w reżyserii Barbary Wysockiej.
 • 2017. Nagrody nie przyznano.
 • 2018. Nagrody nie przyznano. Przyznane zostały dwa równorzędne wyróżnienia dla: Teatru Muzycznego Capitol we Wrocławiu za spektakl „Makbet” w reżyserii Agaty Dudy-Gracz oraz dla Teatru Pieśń Kozła z Wrocławia za spektakl „Hamlet – komentarz” w reżyserii Grzegorza Brala
 • 2019. Nagroda trafiła do Nowego Teatru im. Witkacego w Słupsku za spektakl Kupiec Wenecki w reżyserii Szymona Kaczmarka.
 • W 2020 r. Konkurs o Złotego Yoricka został odwołany ze względu na zamknięcie teatrów spowodowane pandemią COVID-19
 • 2021. Nagrodę przyznano Teatrowi im. Juliusza Słowackiego w Krakowie za spektakl „Hamlet” w reżyserii Bartosza Szydłowskiego.
 • 2022. Nagrodę dostały Polski Teatr Tańca w Poznaniu i Bodytalk w Münster za spektakl „Romeos & Julias unplagued. Traumstadt”.
Festiwal Szekspirowski

O festiwalu

Festiwal Szekspirowski to międzynarodowa platforma
spotkań twórców i europejskiej publiczności. Wybitne
nowe inscenizacje szekspirowskie, debaty krytyków,
warsztaty oraz różnorodne wydarzenia towarzyszące
jak koncerty, wystawy, performanse, spektakle taneczne
i uliczne, stand-upy, spotkania z artystami i próby otwarte.Kasy

Bilety

Kasy biletowe w GTS otwarte
codziennie w godz. 13:00–20:00.
tel. 58 351 01 01


Kup BiletTrójmiasto

Miejsca

Wydarzenia Festiwalu Szekspirowskiego odbywają się w kilku miejscach na terenie Trójmiasta. Zapoznaj się z naszą mapką i w łatwy sposób poruszaj się po festiwalu.

Zobacz mapkę