The Golden Yorick is won by productions carrying the so-called festival gene. Landmark productions – in the very broad sense of the word. Those that in some way speak to the theatrical works of the past. (…) The winner of the Golden Yorick is supposed to be an export and a breakthrough performance at the same time, interpretatively deep, formally innovative and politically hot at the same time.

Łukasz Drewniak – Competition Qualifier

Competition

Golden Yorick


The competition for the best Polish adaptation of William Shakespeare’s plays and productions inspired by the works of William Shakespeare (abbreviated to: the Golden Yorick Competition), has been held continuously since 1994 and is a kind of recapitulation of Polish Shakespearean productions of a given artistic season.

The selector of the competition is Łukasz Drewniak. The performances selected for the finals are presented at the Gdansk Shakespeare Festival and the winning theatre receives the Golden Yorick statuette and – from this year – a financial prize of PLN 40,000.

Competiton

Golden Yorick 2021/2022


There were 10 performances in the Golden Yorick competition, including two productions by National stages. This is more than in both pandemic seasons, but nevertheless still well below the average number of domestic Shakespearean productions before the 2018/2019 competition. Shakespeare seen through the eyes of Polish artists emerged from the pandemic transformed, and we can already say that the theatrical lockdown, sanitary restrictions, fear of human congregations in public spaces, less mobility and openness of potential audiences also influenced the selection of Stratfordian plays for the current repertoire. Shakespeare has once again passed the test of contemporary theatre, once again helping to express the anxiety of our times. The novelty lies in the swinging of the staging pendulum to the profane side: for the first time in the last two decades, the number of staged comedies is equal to the number of staged tragedies, and yet it is tragedy, especially when read with a political key, that has been our speciality, Shakespeare’s Polish spice. Russia’s invasion of Ukraine had not yet managed to register in Shakespeare’s stage adaptations, so the most recognisable interpretative key was precisely pandemonium. Understood either as a destructive factor, separating the protagonists from each other, marking them with death and no future, or, on the contrary, as a reason for compulsive relief, an escape into absurdity, carefree comedy and all-embracing madness of forms. Shakespeare’s comedies have been used by Polish theatre as a remedy for the sorrows of isolation, social anxieties and political oppression. / says Łukasz Drewniak, competition selector
Contest results

Golden Yorick 2021/2022 finalists

There are the following performances selected for the Golden Yorick Competition finals:

 • A Midsummer Night’s Dream, dir. Rafał Szumski, Teatr Miejski im. Witolda Gombrowicza in Gdynia, Poland
 • Andronicus-Synecdoche, dir. Grzegorz Bral, Teatr Pieśń Kozła, Poland
 • Twelfth night, or What you will, dir. Piotr Cieplak, Teatr Narodowy w Warszawie, Poland
 • The Taming of the Shrew, reż. Jacek Jabrzyk, Teatr Zagłębia w Sosnowcu, Poland
 • Romeos & Julias unplagued. Traumstadt, chor. Yoshiko Waki, Polski Teatr Tańca w Poznaniu, Bodytalk w Münster, Poland – Germany

The main prize in the competition is a Golden Yorick statuette and PLN 40,000 for the theatre.

The winner of the competition will be selected during the Festival by an international Jury consisting of: Jacek Kopcinski, theatre critic, literary historian, Aneta Szyłak, curator and art critic, John Stanisci, American actor, playwright and illustrator, Tamara Trunova, Ukrainian theatre director, director of the Kyiv Academic Drama and Comedy Theatre on the Left Bank of the Dnieper, and Gianina Carbunariu, Romanian playwright and theatre director.


 • See the content of the rules of the Golden Yorick competition in the 2021/2022 season
See the content of the rules of the Golden Yorick competition in the 2021/2022 season

Regulamin
Konkursu na najlepszą polską inscenizację dzieł dramatycznych Williama Szekspira oraz dzieł inspirowanych dramatami Williama Szekspira

§1.
Za organizację Konkursu odpowiada Biuro Organizacyjne, którym kieruje Gdański Teatr Szekspirowski i Fundacja Theatrum Gedanense.

§2.
W konkursie może wziąć udział zawodowy, publiczny teatr repertuarowy o charakterze instytucji samorządowej lub narodowej działający na terenie Rzeczpospolitej Polskiej. Językiem preferowanym przedstawienia konkursowego jest język polski aczkolwiek organizator dopuszcza możliwość prezentacji całości lub części widowiska w innych językach, gwarach lub w slangu.

§3.
Do konkursu mogą zostać dopuszczone również koprodukcje podmiotów polskich i zagranicznych oraz w wyjątkowych przypadkach zrealizowane za granicą premiery kolektywów twórczych z dominującym elementem polskim (np. użycie języka polskiego, praca polskiego reżysera). Decyzja o dopuszczeniu takiej realizacji ma charakter precedensowy, podejmuje ją Organizator po wnikliwej analizie sytuacji oraz charakteru spektaklu i nie można się od niej w żaden sposób odwołać.

§4.
Konkurs ma dwa etapy. W pierwszym etapie wskazany przez organizatora selekcjoner Konkursu o Złotego Yoricka dokonuje wyboru 3 do 5 najlepszych spektakli spośród premier sezonu 2021/2022 zgłoszonych do konkursu. Wybrane przez selekcjonera spektakle otrzymują zaproszenie na Festiwal Szekspirowski w Gdańsku. W drugim etapie finałowy zestaw spektakli zostaje zaprezentowany gdańskiej publiczności i międzynarodowemu jury podczas 26. Festiwalu Szekspirowskiego. Jury po dyskusji wyłoni większością głosów zdobywcę Złotego Yoricka, który otrzyma nagrodę 40 000 PLN brutto. Werdykt zostanie ogłoszony podczas ceremonii zamknięcia Festiwalu.

§5.
Warunkiem uczestnictwa w procedurze selekcji do finałowej Festiwalu jest przygotowanie w sezonie artystycznym 2021/2022 premiery utworu dramatycznego Williama Szekspira. Organizatorzy dopuszczają daleko idące adaptacje oryginalnego tekstu, jego współczesne przepisania, kompilacje wielu utworów a nawet trawestacje na niedramatyczne konwencje sceniczne. Warunkiem brzegowym zakwalifikowania spektaklu do Konkursu jest wyraźna, oczywista i natychmiastowa czytelność dla odbiorcy szekspirowskich inspiracji – gra z fabułą, tytułem, imionami bohaterów i tematem zaczerpniętym z oryginału. Akceptowalne jest również łączenie tekstu Szekspira z utworami innych autorów epoki elżbietańskiej w nieprzekraczalnej proporcji 50:50 procent tekstu Szekspira w stosunku do innego autora. Samodzielne utwory innych autorów z epoki elżbietańskiej nie mogą brać udziału w konkursie o Złotego Yoricka, ale mogą zostać zaprezentowane na Festiwalu Szekspirowskim w funkcji kontekstowej po obejrzeniu ich przez selekcjonera Konkursu.

§6.
Wszystkie spektakle zgłoszone do Konkursu muszą mieć swoją premierę do dnia 5 czerwca 2022 r. Premiery z sezonu 2021/22 zrealizowane po tej dacie przechodzą automatycznie do następnej edycji konkursu.

§7.
Każdy teatr uczestniczący w eliminacjach do Festiwalu poinformuje Biuro Organizacyjne o szczegółowych terminach wystawiania przedstawienia konkursowego.

§8.
Teatr, który wyrazi chęć uczestnictwa w konkursie zobowiązuje się do przynajmniej trzykrotnego zagrania zgłoszonego tytułu w terminie od 18 marca – 5 czerwca 2022 roku.
§9.
Zgłoszenie spektaklu do konkursu o Złotego Yoricka zobowiązuje teatr do zarezerwowania terminów jego prezentacji podczas Festiwalu Szekspirowskiego.

§10.
Wszystkie spektakle zgłoszone do eliminacji do Festiwalu zostaną obejrzane przez Selekcjonera przedstawień w uzgodnionych przez biuro terminach. Po obejrzeniu przez selekcjonera Konkursu wszystkich konkursowych przedstawień, organizator ogłosi nie później niż 10 czerwca 2022 roku listę 3-5 spektakli finałowych czyli wytypowanych przez selekcjonera do drugiego etapu Konkursu o Złotego Yoricka dla najlepszego przedstawienia szekspirowskiego sezonu artystycznego 2021/2022.

§11.
Z wytypowanym do udziału w Festiwalu teatrem zawarte zostaną odrębne umowy określające szczegóły organizacyjno-finansowe.

§12.
Zarząd Fundacji Theatrum Gedanense i dyrekcja Gdańskiego Teatru Szekspirowskiego przyzna za pośrednictwem 5-osobowego Międzynarodowego Jury nagrodę Złotego Yoricka oraz nagrodę pieniężną w wysokości 40 000 pln brutto najlepszemu spektaklowi szekspirowskiemu sezonu artystycznego 2021/2022 wyłonionemu z 5 prezentacji spektakli finałowych prezentowanych podczas festiwalu

§13.
Międzynarodowe jury podejmie decyzje po obejrzeniu 5 finałowych spektakli Konkursu o Złotego Yoricka. Wszystkie decyzje podejmowane są większością głosów. Nie ma możliwości przyznania nagrody ex aequo. W wyjątkowych przypadkach jury może odmówić przyznania Złotego Yoricka i zastąpić go Honorowym Wyróżnieniem w Konkursie o Złotego Yoricka. Wymagane jest wówczas obszerne uzasadnienie tej decyzji, które zostanie odczytane podczas ogłaszania werdyktu. Jury nie może przyznać równocześnie nagrody Złotego Yoricka i Honorowego Wyróżnienia. Honorowe Wyróżnienie może być tylko jedno i zostanie przyznane tylko w wypadku, kiedy nie uda się wybrać Złotego Yoricka.

§14.
Do zadań Biura Organizacyjnego należy:
– przyjmowanie zgłoszeń i podejmowanie decyzji o przyjęciu do Konkursu
– nadzór nad przebiegiem organizacyjnym Konkursu
– organizacja występów nagrodzonego spektaklu na 26. Festiwalu Szekspirowskim.

§15.
Zgłoszenie do konkursu zobowiązuje teatr do podporządkowania się postanowieniom niniejszego regulaminu.
§16.
Pisemne zgłoszenie do udziału w konkursie powinno zawierać:
– nazwę zgłaszającego się teatru
– tytuł utworu Williama Szekspira i nazwisko tłumacza
lub
– listę kompilowanych w scenariuszu dzieł Williama Szekspira i innych autorów oraz autora dramaturgii lub adaptacji
lub
– tytuł utworu i nazwiska autora sztuki WYRAŹNIE inspirowanej twórczością Stratfordczyka, będącej przepisaniem lub uwspółcześnieniem realiów i tematyki wskazanego w zgłoszeniu oryginału
– nazwiska realizatorów i datę premiery

Zgłoszenie należy przesłać do dnia 20 kwietnia 2022 roku do Gdańskiego Teatru Szekspirowskiego ul. Bogusławskiego 1 80-802 Gdańsk.

§17.
1. Organizatorzy zastrzegają sobie możliwość wprowadzenia zmian w Regulaminie, jak również odwołania Konkursu.
2. Organizatorzy zastrzega sobie możliwość cofnięcia decyzji o zakwalifikowaniu do Konkursu w przypadku niespełnienia wymogu, o którym mowa w §9 zdanie pierwsze, lub w przypadku gdy teatr odmówi zawarcia umowy wskazanej w §11.
3. Teatry wytypowane do udziału w Festiwalu ponoszą pełną, wyłączną odpowiedzialność za treść i zawartość prezentowanych spektakli, w tym w szczególności za prawidłowe i zgodne z prawem wykorzystanie utworów objętych majątkowymi prawami autorskimi.

§18
1. Administratorem danych osobowych jest Gdański Teatr Szekspirowski. Kontakt z Administratorem jest możliwy w następujący sposób:
– listownie na wskazany powyżej adres siedziby Administratora,
– telefonicznie pod numerem: +48 58 351 01 51
– przez e-mail: sekretariat@teatrszekspirowski.pl.
2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych. Jest to osoba, z którą można się kontaktować w sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych. Z Inspektorem można się skontaktować pod adresem e-mail: iod@teatrszekspirowski.pl.
3. Dane osobowe będą przetwarzane w celach związanych z realizacją Konkursu w oparciu o art. 6 ust. 1 lit. a) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), tj. na podstawie udzielonej zgody. Przetwarzane dane osobowe należą do kategorii danych zwykłych, mianowicie imię, nazwisko, numer telefonu, adres, e-mail oraz wizerunek w przypadku osób biorących udział ze strony teatru w wystawieniu lub prezentacji spektaklu zgłoszonego do Konkursu.
4. Dane osobowe mogą być udostępniane odpowiednim odbiorcom, w szczególności Fundacji Theatrum Gedanense oraz podmiotom zewnętrznym zajmującym się obsługą informatyczną lub prawną Administratora albo instytucjom uprawnionym do kontroli działalności administratora lub instytucjom uprawnionym do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.
5. Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do należytego przeprowadzenia Konkursu, rozliczenia go, spełnienia obowiązków ciążących na Administratorze z mocy prawa lub do momentu wycofania zgody, zaś w zakresie wykorzystywania danych w celach promocyjnych, dokumentacyjnych i marketingowych do momentu wycofania zgody.
6. Prawa przysługujące w związku przetwarzaniem danych osobowych to: prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania a także prawo sprzeciwu, zażądania zaprzestania przetwarzania i prawo przenoszenia danych – w przypadkach i na zasadach określonych w przepisach RODO, a także prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie przy ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
7. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale jest warunkiem niezbędnym do uczestniczenia w Konkursie. W przypadku nie podania danych osobowych nie będzie możliwe uczestnictwo w Konkursie.
8. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego.

9. Dane osobowe nie będą podlegać zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji lub profilowaniu.

Laureate List

 • In 1994 Golden Yorick went to Teatr Polski in Warszawa for „Love”s Labour”s Lost” directed by Maciej Prus.
 • In 1995 Golden Yorick went to Teatr Polski in Wrocław for „Romeo and Juliette” directed by Tadeusz Bradecki, with Jolanta Fraszyńska and Robert Gonera in lead characters.
 • In 1996 the Main Award was not assigned but distinction was granted to Centrum Sztuki Teatr Dramatyczny in Legnica, „As You Like It” directed by Robert Czechowski, set-design by Małgorzata Bulanda
 • In 1997 the Competition name changed to „Polish Competition for the Best Adaptation of William Shakespeare Plays” and was coorganised by Polish Ministry of Culture. Jury: Teresa Budzisz Krzyżanowska, Olgierd Błażewicz. Tadeusz Bradecki, Jerzy Sokołowski, Władyslaw Zawistowski awarded Teatr Dramatyczny in Warszaw for „As You Like It” directed by Piotr Cieślak and granted two other awards to: Teatr Polski in Warszaw for „Julius Ceasar” directed by Maciej Prus and Stary Teatr in Krakow for „The Tempest” directed by Rudolf Zioło. Jury additionally granted 5 individual awards and distinctions.
 • In 1998 three awards were granted: first to Stary Teatr in z Krakow for “Measure for Measure” directed by Tadeusz Bradecki, second to Teatr Ludowy in Nowa Huta for “The Merry Wives of Windsor” directed by Jerzy Stuhr, and the third for Scottish Tragedy Macbeth by Teatr im. Witkacego in Zakopane directed by Bartłomiej Wyszomirski
 • In 1999 distinction was granted to „Koriolan” directed by Krzysztof Kopka, Centrum Sztuki Teatr Dramatyczny in Legnica.
 • In 2000 the Award was granted to Teatr Powszechny in Warszaw for za “The Merry Wives of Windsor” directed by Piotr Cieplak.
 • In 2001 the Award winner was „King Lear” directed by Mikołaj Grabowski of Teatr Nowy in Łodz. Special award for unique actor creation, funded by Bank PKO S.A. went to Zbigniew Zapasiewicz for leading role in „King Lear” directed by Piotr Cieplak of Teatr Powszechny in Warszaw.
 • In 2002 Golden Yorick was not granted but the distinction went to . “The Midsummer Night”s Dream” directed by Jerzy Grzegorzewski, Teatr Narodowy in Warsaw.
 • In 2003 Golden Yorick went to “The Tempest” directed by Krzysztof Warlikowskiego, Teatr ROZMAITOŚCI in Warsaw. Moreover, distinctio was granted to “Twelfth Night, or What You Will” directed by Katarzyna Deszcz, Teatr Ludowy in Nowa Huta. Additionally there was a special award given to „Morze i Zwierciadło. Komentarz do Burzy Szekspira” directed by Jerzy Grzegorzewski, Teatr Narodowy in Warsaw.
 • In 2004 Golden Yorick went to Teatr Nowy in Poznan for “Richard the 3rd” directed by Janusz Wiśniewski. Distinction was granted to “As You Like It” directed by Robert Czechowski, Teatr im. Bogusławskiego in Kalisz.
 • In 2005 the winner was “Comedy of Errors” directed by Maciej Prus, Teatr Nowy in Łodz. Jan Klata, however, with his “H.” was awarded Individual Prize for the Best Shakespeare Adaptation.
 • In 2006 the main award was not granted. However, distinctions were given – first to Teatr Jeleniogórski for „Romeo and Juliette” directed by Krzysztof Rekowski and second to Teatr Ludowy in Krakow for “Richard the 3rd” directed by Jerzy Stuhr.
 • In 2007 “Measure for Measure” directed by Anna Augustynowicz of Teatr Powszechny in Warsaw was awarded Golden Yorick.
 • In 2008 the award went to “The Tempest” directed by Janusz Wiśniewski, Teatr Nowy in Poznan. Distinction went to “Hamlet” of Teatr Polski in Wrocław, directed by Monika Pęcikiewicz.
 • In 2009 Jury did not grant the main award, though honorable mention was granted to Agata Duda-Gracz for her “Othello. Wariacje na temat”, Teatr im. Stefana Jaracza in Łodz. There was also a 1st distinction granted to Teatr Wybrzeże in Gdańsk for aI Wyróżnienie otrzymał spektakl “The Taming of the Shrew” directed by Szymon Kaczmarek
 • In 2010 main award was not granted, however the distinction was given to . Jury nie przyznało głównej nagrody. Wyróżnienie otrzymał spektakl “Twelfth Night, or What You Will” directed by Michał Borczuch, Teatr im. J. Kochanowskiego in Opole.
 • In 2011 the Golden Yorick was not granted, however the distinction went to Teatr im. Stefana Żeromskiego in Kielce for “Hamlet” directed by Radosław Rychcik.
 • In 2012 the Golden Yorick was granted to “Richard the 3rd” directed by Grzegorz Wiśniewski, Teatr im. Jaracza in Łodz.
 • In 2013 Golden Yorick went to “Każdy musi kiedyś umrzeć Porcelanko, czyli rzecz o Wojnie Trojańskiej. Spektakl Agaty Dudy-Gracz inspirowany “Troilusem i Kresydą” Williama Szekspira” Teatr im. Juliusza Słowackiego in Krakow.
 • In 2014 “The Taming of the Shrew” directed by Katarzyna Deszcz, Teatr im. Żeromskiego in Kielce received the Golden Yorick.
 • In 2015 The Award went to Narodowy Stary Teatr in Krakow for “King Lear” directed by Jan Klata.
 • In 2016 Golden Yorick went to Teatr Powszechny in Warsaw for “Julius Ceasar” directed by Barbara Wysocka.
 • In 2017 The Award was not granted.
 • In 2018 the main award was not granted, however the distinctions went to: Musical Theatre Capitol, Wrocław for “Macbeth” directed by Agata Duda-Gracz and to the Song of the Goat Theatre for “Hamlet, a commentary” directed by Grzegorz Bral.
 • In 2019 Golden Yorick went to Nowy Teatr im. Witkacego in Słupsk for „The Merchant of Venice” directed by Szymon Kaczmarek.
International

Gdańsk Shakespeare Festival

The international Gdansk Shakespeare Festival is one of the biggest events which annually hosts the best Shakespeare productions and the most eminent theatre artists from all over the world.Box Office

Tickets

are available online or at the box office of the Gdansk Shakespeare Theatre, which are open every day from 14.00 to 19.00. Contact: 58 351 0101, bow@teatrszekspirowski.pl

BUY TICKETSTriCity

Venues

The events of the Gdansk Shakespeare Festival will take place in different venues in Tricity. Our map will help you get around and find all the festival’s events.

SEE THE MAP